Kezdőlap

Pályázati felhívás

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet a Nyársapáti Általános Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. június 1-től 2022. július 1-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Nyársapáti Általános Művelődési Központ igazgatója egyúttal a Napközi Otthonos Óvoda intézményegység vezetője is, melynek keretében feladata az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése. Az igazgató ellátja a Napközi Otthonos Óvoda, a Szarka Mihály Művelődési és Szabadidő Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely intézményegységekből álló intézmény irányítását, szakszerű és törvényes működésének megszervezését. Felel az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 felsőfokú, szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség és szakképzettség
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 szakirányú, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet cselekvőképesség
 az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 1-3 év vezetői gyakorlat
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 “B “kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használat lehetősége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 pályázó részletes szakmai életrajza
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt 3 példányban
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv ) másolata
 szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás
 nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhet
 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt
 amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat
Az állás betölthetőségének időpontja: 2017. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Miklós polgármester nyújt a 06/53/589-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Nyársapát Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2712 Nyársapát, Arany János u. 11). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 458/2017., valamint a beosztás megnevezését: ÁMK igazgató.
 Személyesen: Kis Miklós polgármester, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően, a pályázók meghallgatása után Nyársapát Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Nyársapáti Hírmondó – 2017. április
 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2017. április
 Nyársapát Község honlapja – 2017. március