Kezdőlap

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Nyársapát községben a következő időpontokban történik:

2018. május 2-án (szerda) 8.00-16.00 óra
2018. május 3-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra
2018. május 4-én (péntek) 8.00-16.00 óra

Helye:
Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek Apó Óvodája 2712 Nyársapát, József A. út 22.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Nyársapáton integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
- kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kis Miklós
polgármester