Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Kezdőlap

Pályázati felhívás

pályázatot hirdet a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.) intézményvezetői munkakör betöltésére.

1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

3. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető

4. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig.

5. A munkavégzés helye: 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.

 

6. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyei feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a társult tagönkormányzatokkal.

7. Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.

8. Pályázati feltételek:
8.1. a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
8.2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklete 8.2 „Idősek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye” pontja szerinti, az intézményvezetői munkakör alkalmazás minimum feltételeinek megfelelő képesítési feltételeknek (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés) való megfelelés,
8.3. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
8.4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
8.5. legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
8.6. előnyt jelent szociális szakvizsga megléte.

9. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
9.1. részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget;
9.2. iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i);
9.3. szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
9.4. szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás;
9.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
9.6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
9.7. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;
9.8. a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt társulási tanácsi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján;
9.9. a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz;
9.10. a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
9.11. a szociális szakvizsgát igazoló dokumentum (amennyiben a pályázó rendelkezik vele);
9.12. a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program.

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Diósgyőri Gitta, Cegléd Város Jegyzője nyújt, a 06/53/511-400-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

11. A pályázatok benyújtásának módja:
11.1 Postai úton, két példányban (1 eredeti, 1 másolati példány - kötés nélkül) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke részére történő megküldésével (2700 Cegléd Kossuth tér 1.) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/9344/2016 és a munkakör megnevezését: intézményvezető.
11.2 elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

12. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
12.1 A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi,
12.2 a pályázókat a társulás eseti bizottsága meghallgatja,
12.3 a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

13. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30. (a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának novemberi ülése)

14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
14.1 A KÖZIGÁLLÁS-on publikálási időpontja: 2016. október 17.
14.2 www.ctkt.hu és www.cegled.hu – 2016. október 17.
14.3 a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon – 2016. október 17.

eXTReMe Tracker