Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Aktuális

Szociális ellátások

ÚJ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2009. január 1-től

Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

A szociális jogosultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozza. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. Az étkeztetés igénybe vételét megelőzően a jegyzőnek kell megállapítani és igazolást kiállítani az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelemről. Az igazolás és a helyi szociális rendelet alapján állapítható meg a kérelmező személyi térítési díja. Házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

A gondozásért az ellátottak gondozási óradíjat fizetnek. Az óradíj alakulása: 42.750,-Ft alatti jövedelem esetén nem kell óradíjat fizetni, 42.750-57.000,-Ft-os jövedelem esetén 40,-Ft/óra, 57.000,-Ft felett 80,-Ft/óra.
Az igénybe vételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet (melyet az önellátási képesség hiánya alapoz meg). A gondozási szükséglet vizsgálata céljából szakértői bizottság működik, amely bizottságot a területileg illetékes városi jegyző /Nagykőrös/ működtet. Házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelően, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében kihelyezett jelzőkészülékekkel, segítség kérése esetén, az igénybevevő egy gombnyomással jelezhet a diszpécser központ felé. A diszpécser ezután visszahívja a jelzést leadót és egy kihangosító segítségével felveszi a kapcsolatot, s szükség esetén riasztja a területen illetékes házi gondozót, aki éjjel-nappal rendelkezésre állva, a lehető legrövidebb időn belül otthonában felkeresi az ügyfelet.

A szolgáltatást alanyi jogon igényelhetik:
- a 65 év feletti egyedülállók,
- a fogyatékos és pszichés betegek,
feltéve, hogy rendelkeznek telefonnal, illetve vállalják a szolgáltató által telepített telefon havi költségét.

A szolgáltatást igényelheti továbbá bárki, akinek a rászorultságát a háziorvosa szakvéleménye megalapozza, feltéve, hogy rendelkeznek telefonnal, illetve vállalják a szolgáltató által telepített telefon havi költségét.
A szolgáltatás INGYENES!

Az igényeket Tóth Barbaránál Nyársapát, Béke u. 2 szám alatt (volt falugazdász irodája) lehet bejelenteni.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző 

eXTReMe Tracker