Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Aktuális

Tájékoztató a krízis támogatásról

Tájékoztató a krízistámogatásról

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzőjének javaslata alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatást állapíthatnak meg.

Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, ha 
- családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem haladta meg, és 
- részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §- a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és 
- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került. Nem jogosult támogatásra az a személy, 
- akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, 
- akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, 
- aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja. Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező 
- a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette, vagy
jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent, vagy
- lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége törlesztő részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben emelkedett, vagy
- egészségi állapota indokolja. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be. A nyomtatvány letölthető az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu), illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhető. 
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerű csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat. A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. 

A jövedelem-csökkenés esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett - rendszeres és nem rendszeres - jövedelmet kell figyelembe venni, illetve igazolni. Ezt a jövedelmet kell a 2008. szeptember havihoz viszonyítani. A lakáshitel havi törlesztőrészletének emelkedése esetében a 2008. szeptember havihoz kell viszonyítani a kérelem benyújtását megelőző hónapban teljesített (teljesítendő) havi törlesztőrészlet összegét, ezt kell feltüntetni, illetve igazolni. A törlesztőrészlet emelkedése igazolható: amennyiben átutalással fizették meg az összeget, az ezt igazoló bankszámlakivonattal, csekken történő fizetés esetén pedig a befizetést igazoló csekkszelvény másolatával (mindkét hónap tekintetében). Ezek hiányában, illetve egyéb esetekben - pl. nem került kiegyenlítésre az adott havi törlesztőrészlet - a banktól kell igazolást beszerezni. Az egészségi állapot romlásának is 2008. szeptember 30-át követően kell bekövetkeznie. Ezen körülményeket az igénylőlapon fel kell tüntetni, amely alapján az ellátást megállapító szerv - az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság - minden esetben egyedi mérlegelést követően hozza meg a döntését. Ha a kérelmező nem felel meg a jegyző által vizsgált jogosultsági feltételeknek (illetve nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak), kérelme elutasításra került. Ellenkező esetben a jegyző az igénylőlapot - a rá vonatkozó részek kitöltésével - megküldi az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak. Nem jogosult a támogatásra a nyugdíjtörvényben felsorolt ellátások bármelyikében részesülő személy.

Ezek az ellátások a következők: 
• öregségi nyugdíj, 
• rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, 
• rehabilitációs járadék, 
• özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, 
• bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, szolgálati nyugdíj, előnyugdíj, 
• mezőgazdasági szövetkezeti járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadéka.

A nyugdíjas személyek a lakóhelyük szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz fordulhatnak egyszeri segély, illetőleg kivételes nyugdíjemelés megállapítása iránti kérelmükkel. Ezen ellátásokról részletes tájékoztatás található a www.onyf.hu honlapon.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

eXTReMe Tracker