Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Kultúra / szórakozás

Nyársapáti ÁMK

Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely


2712 Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.
Telefon: 53 / 389-027; 589-210
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Igazgató: Szőke Piroska Andrea
Vezetékes: 53/389-022
Mobil: 06-70/430-45-65


Az intézmény jellege: 
Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező önkormányzati fenntartású költségvetési szerv, mely a helyi közösségi művelődést szervezi és a közművelődési szolgáltatásokat biztosítja.

Könyvtár: könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szerv. Küldetésnyilatkozat A Nyársapáti ÁMK Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely könyvtára fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelődésre és a színvonalas szórakozásra. Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatjuk: - a társadalom, a tudomány, a kultúra területén való tájékozódást, - az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését, - a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, az iskola pedagógiai programját, - községünk természeti értékeinek, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását, bemutatását, a szabadidő hasznos eltöltését.A kitűzött célok megvalósítása érdekében: - a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk, - gondoskodunk az állomány feltárásáról, - könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait, - elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató – információs szolgáltatásait. Arra törekszünk, hogy megteremtsük a kor követelményeinek megfelelő könyvtári szolgáltatást.

A könyvtár nyitva tartása:

  • HÉTFŐ: szünnap
  • KEDD: 14 - 18 óráig
  • SZERDA: 14 – 18 óráig
  • CSÜTÖRTÖK: 14 – 18 óráig
  • PÉNTEK: 14 – 18 óráig
  • SZOMBAT: 10 – 12 óráig

A könyvtár használata és szabályai A könyvtár szolgáltatásait bárki használhatja, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok és könyvtárlátogatók. A könyvtárlátogatók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe térítésmentesen: - a könyvtár megtekintése, - tájékoztatás a könyvtárról, a gyűjteményről, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről, - nyomtatott dokumentumok helyben használata /könyv, folyóirat/ - állományfeltáró eszközök használataA könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött. Könyvtári tagsággal igénybe vehető ingyenes szolgáltatások: Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, hosszabbítás, tájékoztatás, gyermek-klub használata ( társas játékok, zenehallgatás, multimédia használat, CD rom használat), számítógép használat, internetezés. Térítéses szolgáltatások: irodalomkutatás, témafigyelés, adatkeresés, fénymásolás, nyomtatás. Beiratkozás Olvasójegyet felnőttek személyi igazolvánnyal, diákok csak jótállóval (18 éven felüli önálló kereső vagy nyugdíjas) válthatnak. A jótállónak be kell mutatnia személyi igazolványát, és alá kell írnia a jótállói nyilatkozatot. Beiratkozáskor minden könyvtárhasználónak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A beiratkozó kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek betartására. A könyvtár beiratkozási díjat nem szed. Csak érvényes olvasójegy tulajdonosa kölcsönözhet. A beiratkozás egy évre szól, megújítása saját, ill. a jótálló személyi igazolványa ismételt bemutatásával történik.Kölcsönzés A könyvtár dokumentum állománya - a csak helyben használható rész kivételével – kölcsönözhető. Könyvből legfeljebb 10 db, folyóiratból 10 db, CD, DVD- ből maximum 2 db kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő könyveknél 4 hét, egyéb dokumentumnál 1 hét. A könyvek kölcsönzési határidejét – ha közben más nem jegyezte elő – legfeljebb két alkalommal lehet meghosszabbítani személyesen vagy telefonon. Egyéb dokumentumok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható. A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre visszahozni. A késedelmesen visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat fizet a kölcsönző. Az elveszett vagy megrongálódott könyvek térítési díja az új beszerzési ár. Amíg az olvasó a kárt meg nem téríti a kölcsönzésből és a számítógép használatból kizárja magát.Előjegyzés A kölcsönzésben levő keresett dokumentumok előjegyezhetők. A dokumentum beérkezéséről a könyvtár telefonon vagy postai levelezőlapon értesíti a könyvtári tagot.Könyvtárközi kölcsönzés Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk könyvtári tagjaink számára azokat a dokumentumokat, melyek nem találhatóak meg a könyvtár saját állományában.Számítógép használat A számítógép és az internet használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes alkalmanként egy óra időtartamra. 10 éven aluli gyermek a számítógépet csak szülői felügyelettel használhatja. Egy gépnél egyszerre csak egy felhasználó ülhet, maximum egy kísérővel. A számítógépek alapbeállításainak megváltoztatása, más szoftverek telepítése, azok használata tilos. Közerkölcsöt, jó ízlést sértő honlapok használata szigorúan tilos! Azon olvasó, aki ezeket a szabályokat megszegi, a könyvtárból kitiltható!Sok-sok érdekes könyvvel, folyóirattal és programmal várjuk gyermek és felnőtt olvasóinkat! Olvass velünk! MIÉRT ÉPPEN … SZARKA MIHÁLY?
Tavaly június elején, amikor idekerültem a művelődési házba, már tervezték, hogy nevet kellene adni az intézménynek. Az már ismeretes önök előtt, hogy a név kiválasztását pályázat útján kívántuk eldönteni. A pályázatok beérkezésének az időszakában azonban sokat beszélgettünk arról, hogy jó lenne olyan személy, akinek személyes a kötődése a településhez, és munkássága, községünk érdekében végzett tevékenysége alapján, méltó arra, hogy neve ilyen formában is fönn maradjon.

Úgy tűnik, az elképzelések találkoztak. Mindegyik pályázatban szerepelt Szarka Mihály neve - mely név ott munkált a mi gondolatainkban is - az intézmény megnevezésének különböző változataival. 
Nézzük tehát néhány sorban azt az életutat, amelyen végigtekintve láthatjuk, hogy egy egyszerű tanáremberből, hogyan is lesz 'települése' művelődési házának névadója. Hogyan járult hozzá gazdaságával, közéleti munkásságával ahhoz, hogy Nagykőrös határában a puszta homokon - negyven évvel halála után - települést alapíthassanak, Nyársapátot.

Szarka Mihály 1832-ben született. Iskolái elvégzése után 1855-től a nagykőrösi főgimnázium mennyiségtan tanára volt - Arany János kortársaként. 1874-től meghívták az egyik budapesti főreáliskola igazgatójának. Nyugdíjba vonulása után 1886-ban nyársapáti birtokára költözik, ahol 40 holdnyi virágzó szőlőtelepet és gyümölcsöst létesít, megélhetést és jómódot biztosítva a tanyasi embereknek. 
Az értelmiségi alkotó ember, közéleti munkásságával is soha el nem felejthető érdemeket szerzett. Ő indította el településünket önálló községgé alakulásának útján. Talán soha nem alapították volna újra falut, ha Szarka Mihály nem járja ki a vasútállomás létesítését, komoly anyagi terhet is vállalva megépítésében; ha az akkor már közel 150 tanköteles korú gyermek részére nem szorgalmazza az iskolaépítést, telket adományozva hozzá; ha nem szervezi meg a Nagykőröst és Ceglédet összekötő makadámúttól bekötőút építését. 

A fent felsorolt körülmények javulásának hatására a terület egyre sűrűbben lakottá vált, megteremtve feltételeit annak, hogy 1954-re önálló községgé alakulhasson.
Köszönettel tartozunk örököseinek, hogy hozzájárulnak ahhoz - hogy az általa építtetett borházból átalakított - művelődési intézmény felvegye a Szarka Mihály nevet. 
Miért éppen … …Művelődési és Szabadidő Központ? 

Egy olyan közösségi színteret szeretnénk létrehozni, amely az egyének és az önként szerveződött közösségek aktív, alkotó tevékenységének színhelye, és otthonos környezetével méltó otthona. Arra törekszünk, hogy tudatosan átgondolt és tervezett közművelődési tevékenységet folytatva - a település lakosságának egésze számára - a szabadidő eltöltéséhez színvonalas lehetőségeket biztosítsunk. 

Míg az iskola feladata a tanulóifjúsága számára, addig a művelődési intézmény feladata a település minden tagja számára a kultúraközvetítés. Hisszük, akkor látjuk el jól ezt a feladatot, ha valóságos igényeket akarunk kielégíteni, mindig szem előtt tartva a közművelődés alapfeladatát.
 

eXTReMe Tracker